Xenus.2.White.Gold-TRiViUM

Size 3.134 GB   0 seeders     Added 2010-12-31 02:33:17

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
 άά²ΫΫΫΫΫ²άά
 άά²²ΫΫΫίί ίί²²²ά
 άά²ΫΫΫίί ί²²²²ά
 ά²ΫΫΫίί ά ΫΫά ί²²²²²²ά
 ά ά²Ϋίί ά ίΫΫέήΫΫΫάή²²²²²²²ά άί
 άί άί ± ίά ά²Ϋί άΫά ΫΫΫΫέήΫΫάίΫΫΫάΫΫΫ²²²²²²ά Ϋ άί
 ήέ άί °± ήέ ²Ϋί άάΫΫΫΫΫέήΫΫίάέΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫ²²²²² ήέ ήέ άί
 Ϋ ήέ ° ά Ϋ ήΫέ άΫΫΫΫΫΫΫΫίάάίΫΫΫέήΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫ²²²²έ άί Ϋ Ϋ ήέ
 Ϋ Ϋ άί άί ²ΫάΫΫΫΫΫΫΫΫΫάΫΫέήΫΫΫΫάΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫ²²² ήέ ήέ ° ήέ Ϋ
 ήέ ήέήέ ήέ ή²ΫΫΫΫΫΫ²ί ίΫΫΫάΫΫΫΫΫΫΫΫ²ί²ΫΫΫΫΫΫΫΫ²²²έ Ϋ ίά °± Ϋ Ϋ
 Ϋ άί ίάά ίά ίΫ²ΫΫΫΫά ίΫΫΫΫΫΫΫΫΫί ί²ΫΫΫΫ²²±²ί ήέ ήέ °±ήέ ήέ
 ί ί ά ίά ά²Ϋάά ί²ΫΫΫέ ί ά²ΫΫΫΫ²ίΫΫ²έ ί άΫΫΫ²²ί άάΫΫά ί άί ά ί ί
 ά ίάί ίά Ϋ ήέάί ίίΫΫά ί²Ϋ²άάΫΫΫίΫ²ί ήΫΫΫίάάάΫΫΫ²²ί ά²Ϋίί ίά Ϋ άί ίάί ά
 ίά ί ί άίίΫΫά ίάίάΫάήΫέίά ²Ϋ²ίίάάΫ² ²ΫΫΫάάίίΫ²² άίήΫέάΫάίάί άΫΫίίά ί ί άί
 άά ² άί άά ίίάήέήΫ²έΫΫ ήέήίάΫΫΫ²ί ί²ΫΫΫΫΫάίέήέ ²Ϋή²Ϋέήέάίί άά ίά άά
 ί ±ΫάάΫΫΫά ²²ά άάάΫ²ίή² άί άΫΫΫΫΫάήάέάΫάέάάΫΫΫΫΫΫΫά ίά ²έί²Ϋάάά ά²Ϋ ά²ΫΫάά²Ϋ ί
 ίίά ά ίΫΫέ ί±έήΫΫί ΫίΫΫέήέάίίάάίάά±άάίάάίάάίί²ίΫΫέήΫΫίΫ ίΫΫέή±ί ήΫΫί ά άίί
 άάί ά²Ϋά ί Ϋ άί ίίΫ²άΫ ²ήήίήίέΫΫήΫέίίέΫΫέΫΫήέΫί Ϋά²Ϋίί ίά Ϋ ί άΫΫά ίάά
 ±έί ²ΫέάάΫ ήέήΫάήέ ά ίΫ ΫέΫέΫ²ήάέάάήΫήάάήάέάήΫ Ϋί ά ήέάΫέήέ Ϋάάή±Ϋ ίή²
 ί²Ϋά ή±Ϋίί ίάάάί ΫάΫί ίάάίίάίάίί ίάίίάίάάί ΫΫάΫ ίάάάί ίίΫΫέ ά²Ϋί
 Ϋί ίί² coax!CPH ά²ί ίίΫΫΫΫΫΫΫΫΫ²ίί ί²ά ²ίί ίΫ
 ά άάάάά²Ϋίί ίίΫ²ίί ίί²Ϋάάάάά ά
 ί άά²±Ϋίίίί άάάάάάάάήάάάά άά Ϋά άά άά άά άΫ άά άάά ίίίί²ΫΫάά ί
 ά²²Ϋίί ²ΫίΫΫίίΫήΫ Ϋ² ίί ΫΫ ΫΫ ίί ΫΫ ΫΫ ΫΫίΫίΫΫ ίί²±Ϋά
 ά²²Ϋί ίί ΫΫ ίήΫίΫά ΫΫ ΫΫ Ϋ² ΫΫ ΫΫ ΫΫ ΫΫ Ϋ ΫΫ ί²±Ϋά
 ί²ΫΫά ΫΫ ²Ϋ ΫΫ ΫΫ ΫΫάΫ² ΫΫ ΫΫάΫΫ ΫΫ Ϋ ΫΫ ά²ΫΫί
 ίί²ΫΫάάά ²Ϋ ίί ίί ίί ίΫί ίί ίίίί ίί ί ΫΫ άάά²ΫΫ²ί
 ίΫ²ί²ά άάάά ΫΫ άάάάάάάάάάάάά άάάάάάάάάάάάάάάά Ϋ² άά άΫίίίίΫ ί±άά
 άά²ί άίή±έ T e a M T R i V i U M P r e s e n t S ή²έίάί²Ϋέίάί²Ϋά
 ά²Ϋί άήέά²ί άάΫίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίΫάά ίΫάήέ ί²Ϋ ί ±Ϋέ
 ή²± άί Ϋ²Ϋ άίί ίίά ²Ϋ ή²έάίή²ί
 ί²έίάήΫί Ϋ ίά ά²ίήέάί
 ίάήέίΫά ίήΫ Ϋ ³ίά
 άί³ Ϋ Ϋέ Xenus 2: White Gold (c) Game Factory Interative ί²ά ί³άήέ
 ήέά³ί άΫί ίίά³άί
 ίά³άίί ³
 ┬│ RELEASE DATE ........................ : 12/2010 ┬│
 ┬│ RELEASE SiZE .......................... : 1 rar ┬│
 ┬│ PROTECTiON ... : Securom(?) + StarForce 5.60(?) ┬│
 ┬│ ┬│
 ╬┬É╬¼┬▓╬½╬½╬»╬»╬½╬½╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼ ╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬½╬»╬»╬»╬½╬½┬▓╬¼╬⌐
 ά²ΫΫΫίά άά ίά ί²ά ίάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάί άΫί άί άάί ίΫΫΫ²ά
 ί²²ΫΫέ ίά ίά ήέ ί²ά RELEASE NOTES άΫί ήΫ ί άί ήΫΫ²²ί
 ήέί²²Ϋάά ίίάά άΫ άάΫί ίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί ίΫάά ΫΫ άάίί άΫΫ²²ίήέ
 ίάήά Ϋί²ΫΫάάάΫΫίίίί ίίίί²Ϋάάά²ΫΫίΫ άέάί
 ίά³Ϋ ίά ίίΫί ίΫίί άί Ϋ³άί
 Ϋ³έίάάΫάί ίά²άάίή³Ϋ
 ίάί ίάί
 ┬│ ┬│
 ┬│ ** Special note for GFI: ┬│
 ┬│ 1. It was a bad idea to take *our crack* and wrap it with ┬│
 ┬│ SecuROM. Of course the game will NOT work after that. ┬│
 ┬│ Next time test it before sale *facepalm* ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ 2. Your retail setup is not even patched, while you should ┬│
 ┬│ have updated files from the developer. Fail. ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ 3. We provide our old unprotected main executable as a crack ┬│
 ┬│ for 1.0 and the patch 1.0.1 with our keygen as a bonus :) ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ Year 2010, a small Caribbean country. The main part of the ┬│
 ┬│ island is aflame with revolt. The Government Army tries to ┬│
 ┬│ quash an uprising, powerful drug cartels are trying to ┬│
 ┬│ decimate the Indians, and the whole population is being ┬│
 ┬│ indiscriminately slaughtered by criminal gangs. This boiling ┬│
 ┬│ pot, however typical for Latin America, is rapidly nearing an┬│
 ┬│ explosion. The main hero of the game is entrusted with a task┬│
 ┬│ to uncover some dark secrets, to investigate a few ┬│
 ┬│ disappearances, and to stay alive above all. ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ Xenus 2: White Gold explores the shadowy background of modern┬│
 ┬│ low intensity conflicts, where the newest weapons often do ┬│
 ┬│ battle with the antics of witchdoctors. There are plenty of ┬│
 ┬│ military toys in the game - tanks and helicopters, armored ┬│
 ┬│ cars and gunboats - but your main armament will be your wits ┬│
 ┬│ and cunning. A high quality dynamic FPS with a handful of RPG┬│
 ┬│ elements thrown in for a good measure, White Gold offers a ┬│
 ┬│ rich scenario in addition to the non-stop action. The FPS ┬│
 ┬│ engine capable of working seamlessly with hundreds of square ┬│
 ┬│ miles of open terrain, an extensive physics system, clever AI┬│ 
 ┬│ and free gameplay are combined with a character development ┬│
 ┬│ system, realistic in-game economy, hundreds of quests and ┬│
 ┬│ hundreds of NPCs. ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ With a lush exotic setting of a tropic paradise engulfed in ┬│
 ┬│ the fires of war, White Gold offers to the FPS players a ┬│
 ┬│ depth and immersion. ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ Xenus 2: White Gold is full of features every avid FPS fan ┬│
 ┬│ will enjoy. The main hero can fight hand to hand combat, ┬│
 ┬│ wield different weapons, and take control of a variety of ┬│
 ┬│ vehicles. Drive jeeps, crush the opposing forces with tanks, ┬│
 ┬│ blast them from helicopters and naval ships - everything is ┬│
 ┬│ possible in the absolutely open world. But it is living, ┬│
 ┬│ immersive environment at the same time - inhabited by ┬│
 ┬│ different factions vying for wealth and power. During the ┬│
 ┬│ game you'll stumble upon such dark omens that even the ┬│
 ┬│ full-scale fighting between the regular army and the mafia ┬│
 ┬│ mercenaries will look like a quarrel among playing kids. ┬│ 
 ┬│ ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ Features: ┬│
 ┬│ ┬│
 ┬│ - An unique mix of RPG and an action shooter in a modern ┬│
 ┬│ setting ┬│
 ┬│ - Total freeplay: visit all the island resorts of Caribbean ┬│
 ┬│ turned into no-one's ground ┬│
 ┬│ - Hundreds of destructible buildings and objects to blast ┬│
 ┬│ into oblivion ┬│
 ┬│ - More than 25 different military gadgets, including trucks, ┬│
 ┬│ tanks, choppers and gunboats ┬│
 ┬│ - Gripping non-linear storyline ┬│
 ┬│ - More than 30 types of weapons ┬│
 ┬│ - 8 independent parties with complex relations between each ┬│
 ┬│ other and the main hero ┬│
 ┬│ - An original RPG system ┬│
 ┬│ - Real-time weather effects, day/night and atmosphere changes┬│
 ┬│ - Dynamic alternation of day and night and weather effects ┬│
 ┬│ - Interaction with hundreds of unusual NPCs ┬│
 ┬│ ┬│
 ³ ά²Ϋά ά²Ϋάά ³
 ╬┬É╬¼┬▓╬½╬½╬»╬»╬»╬½╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼ ╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼┬▓╬»╬»╬»╬»╬½┬▓╬¼╬⌐
 ά²²ΫΫίά άά ίά ί²ά ίάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάί ά²ί άί άάί ά ίΫΫΫ²ά
 ί²²ΫΫέ ίά ίά ήέ ί²ά iNSTALL NOTES ά²ί ή² ί ά ίάί ήΫΫΫ²ί
 ήέί²²Ϋάά ίίάά άΫ άάΫί ίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί ίΫάά ΫΫ άάίί άΫΫΫΫίήέ
 ίάήάίΫί²ΫΫάάάΫΫίίίί ίίίί²Ϋάάά²ΫΫίΫίάέάί
 ίά³Ϋ ίά ίίΫί ί²ίί άί Ϋ³άί
 Ϋ³έίάάΫάί - Unpack ίά²άάίή³Ϋ
 ίάί - Install the game ίάί
 ┬│ - Copy the content from a chosen folder at the ┬│
 ┬│ TRiViUM dir to have cracked 1.0 or patched 1.0.1 ┬│
 ┬│ - For 1.0.1 use our keygen to activate the game: ┬│
 ┬│ * Click 'Get Num' to generate a serial number, ┬│
 ┬│ copy/paste it to activation dialog. ┬│
 ┬│ * Choose 'I already have an Activation Key' and ┬│
 ┬│ copy/paste your Hardware code back to keygen. ┬│
 ┬│ * Press 'Get Key' to generate Activation Key, ┬│
 ┬│ copy/paste it to activation dialog, press Next. ┬│
 ┬│ - Enjoy ;) ┬│
 ┬│ ┬│
 ³ ά²Ϋά ά²Ϋά ³
 ╬┬É╬¼┬▓╬½╬½╬»╬»╬»╬½╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼ ╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬¼╬½╬»╬»╬»╬½╬½┬▓╬¼╬⌐
 ά²ΫΫΫίά άά ίά ί²ά ίάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάί ά²ί άί άά άίΫΫΫ²ά
 ί²²ΫΫέ ίά ίά ήέ ί²ά GROUP NOTES ά²ί ήέ άί άί ήΫΫ²²ί
 ήέί²²Ϋάά ίίάά άΫ άάΫίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίΫάά Ϋά άάίί άάΫ²²ίήέ
 ίάήά Ϋί²ΫΫάάάΫΫίίίί ίίίίΫΫάάάΫΫ²ίΫ άέάί
 ίά³Ϋ ίά ίίΫί ίΫίί άί Ϋ³άί
 Ϋ³έίάάΫάί GFI guys, no more please ίάΫάάίή³Ϋ
 άίάί ίάίά
 Ϋέ ήΫ
 ά²²Ϋ ήέ ά²ίίά άίί²ά ήέ Ϋ²²ά
 ί²ΫΫά άί ά²ί άάάΫάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάΫάάά ί²ά ίά άΫΫ²ί
 ίί²ΫΫάάΫίίίίίίίίίά ASCii By CoaXCable/CoolPHat άίίίίίίίίίΫάάΫΫ²ίί
 ήέ άί ίάίίάάάάάάί ίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί ίάάάάάάίίάί ίά ήέ
 Ϋ ίά ί ί άίήίάάήάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάέάάίέίά ί ί άί Ϋ
 ίάάάίίίά ί Ϋ NFO UPDATE 15/09/2008 * By: TRiViUM Ϋ ί άίίίάάάί
 ίίήίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίέίί
 
trivium.nfo 12.116 KB
Xenus.2.White.Gold-TRiViUM.part01.rar 200 MB
Xenus.2.White.Gold-TRiViUM.part02.rar 200 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 2C221A70C7A570039D2B4ED56247D3043FF16C0B

Related torrents for "Xenus.2.White.Gold-TRiViUM"