Autisme een leven lang - DVD 3 Deel 5 TBS

Size 4.614 GB   0 seeders     Added 2011-08-29 14:58:24

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from 1BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Autisme een leven lang - DVD 3 Deel 5 
[img]image[/img]
a. De zus van Einstein
b. Onmacht of Onwil
c. Autimatisch
a. De zus van Einstein
De zus van Einstein\' is een voorlichtingsdvd over autis­me voor kinderen van 10 tot 14 
jaar. Op de video leggen kinderen met autisme zelf uit wat autisme voor hen betekent. 
Ook een vriendje, klasgenoot en broer komen aan het woord. Er wordt uitgelegd dat 
autisme te maken heeft met de werking van de hersenen. Hierbij wordt een vergelijking 
gemaakt met een computer; het is alsof hun \'computer\' op een andere manier is 
geprogrammeerd. Verschillende aspecten die voor de kinderen zelf en voor hun omgeving 
tot problemen kunnen leiden komen aan bod, zoals het zich moeilijk kunnen inleven in de 
ander, detailwaarneming, de behoefte aan visuele ondersteuning, overgevoeligheid voor 
geluid en de problemen met het aanpassen aan nieuwe situaties. Het leuke van de video 
is dat de hele vormgeving, inhoud en het tempo volledig is afgestemd op kinderen van 10 
tot 14 jaar. De beelden wisselen elkaar vlot af, er is gebruik gemaakt van 
aanstekelijke beelden, heldere taal en regelmatig is de rap de zus van Einstein te 
horen.
b. Onmacht of Onwil
Problemen in de communicatie komen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis op 
alle niveaus van de taalontwikkeling voor. Zij hebben vaak problemen met het verwerven 
en gebruiken van taal. Als communicatie niet goed verloopt, leidt dit vaak tot onbegrip 
of frustratie bij het kind en zijn omgeving.
c. Autimatisch
Video over normale begaafdheid en autisme of 61233 beelden over autisme. Een groepje 
volwassenen met autisme vertelt over hun diagnoseweg en hun leven met autisme. De film 
illustreert de specifieke moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen. Ze stoten op veel 
onbegrip en ongeloof bij het uitleggen van hun handicap: Ons autisme is niet altijd 
even zichtbaar en zeker niet op de klassieke manier.
a. The sister of Einstein
b. Unwillingness or inability
c. Autimatisch
a. The sister of Einstein
The sister of Einstein \ 'is a voorlichtingsdvd about autism for children ages 10 to 14 
years. The video put children with autism themselves what autism means to them. Also a 
friend, classmate and brother have their say. It is explained that autism is related to 
the functioning of the brains. Here a comparison is made with a computer it's like they 
 'PC ' is programmed in a different way. Various aspects of the children themselves 
and their surroundings can lead to problems are addressed, as it is difficult to 
empathize with others, detail perception, the need for visual support, sound 
sensitivity and the difficulty in adapting to new situations. The nice thing about 
video is that the whole design, content and pace is fully geared to children aged 10 to 
14 years. The images alternate expeditiously, it was used catchy images, clear 
language, and often is the sister of rap Einstein to hear.
b. Unwillingness or inability
Communication problems in children with an Autism Spectrum Disorder at all levels of 
language development for. They often have trouble learning and using language. If 
communication does not go well, this leads to confusion or frustration in the child and 
his environment.
c. Autimatisch
Video of normal intelligence and autism or autism 61,233 images. A group of adults with 
autism and talks about their diagnoseweg their lives with autism. The film illustrates 
the particular difficulties they face. She knocks on a lot of incomprehension and 
disbelief when explaining their disability: Our autism is not always visible and 
certainly not in the traditional way.
Spotinformatie
Bron: VHS
Menu: Ja
Audio Taal: Nederlands
Subs: Geen
Beeld: PAL
Beeld verhouding: 4:3
Video: ReEncoded
Bewerking: Autiboer
Regio: Vrij
Hoesje: Nee
[img]image[/img]
 
Autisme.1 - verzamel.txt 2.14 KB
Autisme.1 - verzamel/Autisme.1 - verzamel.txt 2.14 KB
Autisme.1 - verzamel/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 16.384 KB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash E106DD3A04B59A77814FB3309064629A856F4945