Autisme een leven lang - DVD 4 Deel 6 TBS

Size 4.161 GB   0 seeders     Added 2011-08-31 16:28:49

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
[b]Autisme een leven lang - DVD 4 Deel 6 [/b]
[img]image[/img]
a. Buitenbeentjes - Autisme
b. Buitenbeentjes - ADHD
c. Als Autisme Niet Opvalt
[b]a. Buitenbeentjes - Autisme[/b] 
Aan kinderen met een autistische stoornis is zo op het eerste gezicht niets bijzonders 
te zien. Maar in de omgang blijkt al snel dat zij anders zijn. Kinderen met een 
autistische stoornis maken slecht persoonlijk contact. Zij kunnen overstuur raken van 
veranderingen of onverwachte voorvallen. Zij kunnen moeite hebben om de wereld om zich 
heen goed te interpreteren. Wat gaat er mis? Autisme is niet te genezen. Maar wat 
hebben deze kinderen en hun ouders nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren 
functioneren?
Mieke Roijmans en Peter Roest hebben vijf kinderen: Auke, Frie, Hugin en de tweeling 
Sjef en Hilde van 9 jaar. Zij wonen op een boerderij in een rustig deel van 
Noord-Brabant. Sjef heeft PDD-NOS, een aan autisme verwante contactstoornis. Zo op het 
eerste gezicht is aan hem niets bijzonders te zien, maar in de omgang blijkt Sjef al 
snel anders. Hij maakt moeilijk contact met anderen, blijft hardnekkig vasthouden aan 
bepaalde routines en het is voor hem moeilijk de gevoelens van anderen in te schatten. 
Wat betekent dit voor zijn ouders en het gezinsleven en kan de school daarop inspelen?
[b]b. Buitenbeentjes - ADHD[/b] 
In elke klas zitten wel een paar kinderen met ADHD. Het lijkt wel een modeverschijnsel. 
Maar is dat ook zo? Komt ADHD meer voor dan vroeger? ADHD (Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder), in de volksmond ook wel \'Alle Dagen Heel Druk\' genoemd, is een 
ernstige stoornis waarvan de diagnose het best door de kinder- en jeugdpsychiater - of 
soms door de kinderarts - kan worden gesteld. Wanneer moet je je als ouder echt zorgen 
gaan maken?
Liesbeth en Douwe Pol hebben vier kinderen: Else, Corinne, Gert en Suzanne. Else van 11 
en Gert van 7 hebben beiden ADHD. Else bleek na onderzoek ook PDD-NOS te hebben, een 
milde vorm van autisme. Gert was vanaf 4 maanden heel levendig, kroop al snel door de 
kamer en toen hij 10 maanden was, liep hij. Hij bewoog veel, de hele dag door en ook in 
zijn slaap. Toen hij 4 jaar was, werd de diagnose ADHD gesteld. Sindsdien gebruikt hij 
medicijnen en gaat het op school en thuis redelijk goed met Gert.
[b]c. Als Autisme Niet Opvalt[/b] 
Deze video besteedt aandacht aan de groep kinderen,jongeren en volwassenen, die niet 
direct in het oog springt. Autisme komt voor op alle niveaus van intelligentie, slechts 
een kwart van mensen met een autistische stoornis beschikt over een (boven-)normale 
intelligentie. Bij sommigen van hen valt autisme niet direct op. Pas als je hen goed 
kent valt dit gedrag op We maken kennis met een aantal mensen met een moeilijk 
herkenbare vorm van autisme, hun ouders, leraren en hulpverleners.
a. Misfits - Autism
b. Misfits - ADHD
c. If unnoticed Autism
[b] a. Misfits - Autism [/ b]
Children with autistic disorder at first glance nothing special to see. But in dealing 
quickly shows that they are different. Children with autism are not making personal 
contact. They may be upset by changes or unexpected events. They may have difficulty 
making the world around them well to interpret. What goes wrong? Autism is not curable. 
But what have these children and their parents need to best learn to operate?
Mieke and Peter Rust Roijmans have five children: Auke, Freddy, Hugin and the twins and 
Sjef Hilde 9 years. They live on a farm in a quiet part of North Brabant. Sjef PDD-NOS, 
an autism spectrum disorder contact. At first glance, nothing special to see him, but 
the deal quickly turns Sjef different. He makes hard contact with others, continues to 
stubbornly cling to certain routines and it is difficult for him the feelings of others 
to assess. What does this mean for parents and family life and the school can meet 
them?
[B] b. Misfits - ADHD [/ b]
In each class there are a couple of kids with ADHD. It seems like a fad. But is that 
true? ADHD is more common than previously? ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder), popularly known as \"All Day All Press\', is a severe disorder whose diagnosis 
is best by the child and adolescent psychiatrist - or sometimes by the pediatrician - 
can be made. When you have as a parent really start worrying?
Douwe Pol Liesbeth and have four children: Elsie, Corinne, Gert and Suzanne. Else, 11 
and 7 Gert both have ADHD. Else, after being well to have PDD-NOS, a mild form of 
autism. Gert was very lively from 4 months, crawled quickly across the room and when he 
was 10 months, he walked. He moved a lot, all day and even in his sleep. When he was 4 
years old, was diagnosed with ADHD made. Since then he uses drugs and does reasonably 
well at school and at home with Gert.
[B] c. If Autism is not conspicuous [/ b]
This video focuses on the group of children, adolescents and adults who are not 
directly in the eye. Autism occurs at all levels of intelligence, only one quarter of 
people with autistic disorder has an (upper) normal intelligence. By some autism does 
not directly. Only when you know them well is this behavior on We meet a few people 
with a difficult recognizable form of autism, their parents, teachers and social 
workers.
Spotinformatie
Bron:[/b] VHS
[b]Menu:[/b] Ja
[b]Audio Taal:[/b] Nederlands
[b]Subs:[/b] Geen
[b]Beeld:[/b] PAL
[b]Beeld verhouding:[/b] 4:3
[b]Video:[/b] ReEncoded
[b]Bewerking:[/b] Autiboer
[b]Regio:[/b] Vrij
[b]Hoesje:[/b] Nee
[img]image[/img]
 
Autisme. - verzamel/Autisme.2 - verzamel.txt 3.138 KB
Autisme. - verzamel/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 16.384 KB
Autisme. - verzamel/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 16.384 KB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 44A75CC6DCD7E9B53E0412D61DAE2EC5044C60BE